Regulaminy

REGULAMIN CZŁONKA DRUŻYNY BRACI

REGULAMIN CZŁONKA DRUŻYNY BRACI

1. Członek Drużyny Braci to osoba, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji i dostarczyła dowódcy komplet podpisanych dokumentów wymienionych na stronie www.druzynabraci.pl w zakładce „rekrutacja”.

2. Każdy członek Drużyny Braci ma prawo do:

a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach, wyjazdach, akcjach i szkoleniach organizowanych przez Drużynę Braci,

b) korzystania z logo Drużyny Braci,

c) wsparcia w kwestiach logistycznych i merytorycznych udzielanego dobrowolnie przez innych członków Drużyny Braci,

d) szacunku ze strony innych członków dla własnych przekonań religijnych, kulturowych i społecznych,

e) informacji o sposobie wydatkowania składek członkowskich.

3. Do obowiązków każdego członka Drużyny Braci należy:

a) dbanie o dobre imię Drużyny Braci i godne jej reprezentowanie przed innymi graczami ASG oraz „cywilami”,

b) w trakcie wszelkich spotkań Drużyny Braci oraz bezpośrednio przed nimi – nie używanie alkoholu i innych środków odurzających, – nie palenie papierosów – kulturalne zachowanie względem innych uczestników spotkania i osób postronnych,

c) uczestnictwo w co najmniej jednym na pół roku spotkaniu Drużyny Braci lub przedstawienie Dowódcy logicznego usprawiedliwienia nieobecności,

d)wpłacenie składki w wysokości  90zł/rok na rzecz Drużyny Braci. ( płatność jednorazowa)

e) stosowania się do innych postanowień zawartych w odrębnych regulaminach.

4. W przypadku rażącego bądź notorycznego naruszania regulaminu członek Drużyny Braci może zostać zawieszony lub wykluczony:

a) na wniosek grupy członków Drużyny Braci skierowany do Sztabu Głównego,

b) na wniosek co najmniej dwóch członków Sztabu Głównego zgłoszony na posiedzeniu sztabu. Osoba zawieszona lub wykluczona traci wszelkie prawa udzielane członkom Drużyny Braci, w tym także prawo do korzystania i posługiwania się wszelkimi emblematami z logo Drużyny Braci.

REGULAMIN SPOTKAŃ ASG DRUŻYNY BRACI

REGULAMIN SPOTKAŃ ASG DRUŻYNY BRACI

USTALENIA OGÓLNE

1. Spotkania ASG polegają na oddawaniu przez ich uczestników strzałów do siebie z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 lub 8 mm i masie do 0,4 g (symulacja walki);

2. Używane przez uczestników spotkań ASG repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek na odległość do 100 m, w tym także seriami;

3. Podczas spotkań ASG mogą być przez ich uczestników używane cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy, wytwarzające huk, błysk oraz dym;

4. Spotkania ASG odbywają się w miejscach takich jak poligony, stare budynki, lasy i tym podobnych, które to miejsca w przypadku nieostrożnego zachowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,

5. Uczestnictwo w spotkaniach ASG jest obarczone dla ich uczestników ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją mogą być: wszelkiego rodzaju potłuczenia, otarcia, złamania, zwichnięcia i inne; w skrajnych przypadkach również ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: utraty oka, utraty wzroku, naruszenia czynności słuchu lub mowy lub rozstrój zdrowia;

6. Uczestnictwo w spotkaniach ASG, podobnie jak uprawianie innych dyscyplin sportowych, odbywa się w ramach dozwolonego ryzyka sportowego, które wyłącza bezprawność czynu powodującego u poszkodowanego uczestnika spotkań ASG skutki, o których mowa w pkt 5.

7. Uczestnik akceptując regulamin ma pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść uczestnictwo w spotkaniach ASG i że konsekwencje te mogą zaistnieć na skutek nieszczęśliwych wypadków na miejscu spotkania ASG.

8. W razie zaistnienia w/w skutków uczestnik nie będzie występować z roszczeniami odszkodowawczymi oraz nie będzie żądać zastosowania jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy, innego uczestnika oraz organizatora spotkań ASG.

9. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dostarczenia OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW – DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, jako warunku uczestnictwa w spotkaniu.

ROZGRYWKA

1. Górny limit mocy repliki to – 500 fps mierzone na kulkach 0.2 grama (dopuszczalne wyjątki po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).

2. Gracz powinien dostosować swoją taktykę do mocy używanej repliki.

3. Im mocniejsza replika tym większy powinien być minimalny dystans pomiędzy strzelającym a ostrzeliwanym i tym bardziej selektor ognia powinien być w pozycji semi, a nie auto.

4. Jeśli stać cię na tuning, stać cię także na ” broń boczną „. ” Broń boczna” jest to replika spełniająca specjalne i/lub zdroworozsądkowe limity fps do cqb/strzelania z bliskiego dystansu (350 fps).

5. Górny limit mocy repliki dopuszczonych do rozgrywek CQB-w budynkach to 450 fps. Repliki do 350 fps strzelają ogniem ciągłym ( auto), a powyżej ogniem pojedynczym (semi). Gracze z powyżej 450 fps obowiązkowo są wyposażeni w broń boczną i zobowiązani do używania jej na dystansach, gdzie na użycie głównej repliki nie pozwala zdrowy rozsądek.

6. Zabronione jest wystawianie samej repliki za róg i prowadzenie w ten sposób ostrzału. naciśnięcie spustu możliwe jest jedynie w przypadku gdy strzelający widzi cel. Celem może być inny gracz, drzewo lub kępka traw. Może także strzelać w niebo albo sobie w nogę. Istotny jest fakt, że widzi się w co się strzela.

7. Zabronione jest umyślne celowanie w głowę. W przypadku gdy na cel można obrać tylko głowę, dozwolone jest prowadzenie ostrzału.

8. Podczas rozgrywek CQB w budynkach oraz podczas rozgrywek nocnych osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania masek ochronnych na twarz .

9. Spotkania organizowane przez DRUŻYNĘ BRACI dzielą się na spotkania „zamknięte” – dla członków DRUŻYNY oraz ”otwarte”   także dla sympatyków i gości.

10. Wszelkie akcje promocyjne lub wolontariackie organizowane przez DRUŻYNĘ zarezerwowane są jedynie dla jej członków  (prezentacje, WOŚP, spotkania integracyjne oraz organizacyjne).

11. Drużyna Braci ubezpiecza swoje spotkania ubezpieczeniem NNW. Osoby, które nie są członkami są zobowiązane do partycypacji w kosztach w wysokości 5zł. Członkowie DB ubezpieczenie mają wykupione w ramach składki członkowskiej.

12. Wyjątkiem jest spotkanie kończące i podsumowujące rok działania, uczestnictwo nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, jak i jest otwarte dla sympatyków.

13. Członkowie DB zobowiązują się do bezwzględnego zakazu palenia papierosów podczas wszelkich imprez i spotkań organizowanych przez DB. Zaproszeni goście oraz sympatycy zobowiązują się do niepalenia papierosów podczas rozgrywek poza wyznaczonymi miejscami (w szczególności dotyczy palenia w budynkach)

14. Podczas rozgrywek obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU i uczestniczenia w rozgrywkach pod jego wpływem.

15. Wszyscy uczestnicy: spotkań, imprez, i rozrywek organizowanych przez DB zobowiązują się do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu DRUŻYNY BRACI oraz potwierdzenia tego w formie pisemnej.

16. Uczestnik spotkania oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie spotkania ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, Internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Drużynę Braci, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania.

DEKLARACJA STRZAŁU:

1. W sytuacji bliskiego kontaktu gracz może, lecz nie musi zadeklarować swojemu przeciwnikowi trafienie.

2. Gracz który deklaruje przeciwnikowi trafienie:

a) musi być złożony do strzału i celować w stronę przeciwnika

b) musi mieć „czysty strzał”. Przeciwnik nie może znajdować się za przeszkodą: murkiem, drzewem, etc

c) zadeklarowany musi znajdować się w odległości poniżej 10metrów

d) osoba która jest deklarowana, nie może spełniać warunków a) i b)

3. Deklaracja strzału może mieć postać wypowiedzianego hasła, zdania, lub jakąkolwiek inną zrozumiałą dla deklarowanego.

4. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień na tle pkt.3 winę za nieporozumienie ponosi deklarujący, a nie zadeklarowany.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt4. deklarujący zachowuje się tak jakby to on otrzymał trafienie i tak też postępuje (np. krzyczy dostałem i wyciąga czerwoną szmatę, jeżeli tak zostało to uzgodnione w danej rozgrywce.)

6. Deklarujący może każdorazowo zadeklarować jedna osobę.

7. Niemożliwe jest deklarowanie grup osób.

8. Niewskazane jest deklarowanie kolejnych trafień za pomocą repliki, której szybkostrzelność nie pozwala na eliminacje wielu celów w krótkim czasie np. za pomocą repliki sprężynowej. Patrz pkt4.

9. Jeżeli deklarujący deklaruje w krótkich odstępach czasu kolejne osoby, musi liczyć się z tym, że przeciwnik, którego jeszcze nie zdążył zadeklarować uprzedzi jego zamiar trafiając go kulką BB.

10.Zadeklarowana osoba postępuję tak jakby otrzymała trafienie kulką BB.

SILENT KILL:

1. Gracz może zadeklarować „silent killa”. Wymagane jest posiadanie sprawnej repliki.

2. Deklaracja odbywa się poprzez położenie na innej osobie dwóch rąk oraz wypowiedzenie „nie żyjesz” czy „jesteś martwy”. Słowa nie są formułką, bez której silent kill nie jest ważny, chodzi o potwierdzenie dla przeciwnika, iż  akt poklepywania oznaczał silent killa

3. Nie jest możliwa sytuacja w której jeden gracz deklaruje silent killa całej  drużynie/ grupie.

4. Osoby zabite w ten sposób sygnalizują swoją śmierć po cichu.

5. W szczególności zabronione jest wydzieranie się: „Dostaaaaaaałem!”

6. Zabronione jest pozorowanie silent killa za pomocą broni białej i innych

niebezpiecznych narzędzi.

STOPNIE POLOWE PODSTAWOWE

STOPNIE POLOWE PODSTAWOWE

Drużyna Braci wprowadziła rozkazem 8/2013 stopnie polowe, podzielone na dwie części: podstawowe oraz dowódcze. Służą one rozwojowi każdego aktywnego członka DB, a awans na coraz wyższy stopień pokazuje zaangażowanie w działalność Drużyny.

Nowy członek DB (senior lub junior).

Wymagania do uzyskania stopnia:

– prawidłowe wypełnienie dokumentów, pozytywna opinia sztabu głównego

– opłacenie składki członkowskiej w wysokości 60zł/rok

O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „REKRUT”.

Wymagania do uzyskania stopnia:

– udział w min. 2 imprezach terenowych ASG organizowanych przez DB

– staż w DB min. 2 miesiące

O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „MŁODSZY

STRZELEC”.

Wymagania do uzyskania stopnia:

– udział w strzelance nocnej

– szkolenie terenowe

– udział w min. 3 imprezach terenowych ASG organizowanych przez DB

– staż w DB min. 3 miesiące

O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „ STRZELEC”.

Wymagania do uzyskania stopnia:

– uczestnictwo w imprezie min 24h

– udział w min. 5 imprezach terenowych ASG organizowanych przez DB

– staż w DB min. 4 miesiące

O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „ STARSZY STRZELEC”.

Wymagania do uzyskania stopnia:

– posiadanie własnej repliki asg, pełne umundurowanie

(nakrycie głowy, bluza i spodnie jednolite camo „Pantera” wz93 , buty wojskowe, kamizelka taktyczna/balistyczna)

– udział w min. 6 imprezach terenowych ASG organizowanych przez DB

– staż w DB min. 6 miesięcy

stoperator_o

O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „OPERATOR”.

Wymagania do uzyskania stopnia: Staż w DB co najmniej 9 miesięcy

Udział w 9 spotkaniach terenowych Własne radio 2m/70cm

Opanowana komunikacja niewerbalna

Opanowane umiejętności:

Pozycje strzeleckie (wysoka, niska, leżąca),

patrol w kolumnie ubezpieczonej, skokami naprzód,

tyraliera, flankowanie, szturm, obrona okrężna.

 

STOPNIE POLOWE DOWÓDCZE

STOPNIE POLOWE DOWÓDCZE

Drużyna Braci wprowadziła rozkazem 8/2013 stopnie polowe, podzielone na dwie części: podstawowe oraz dowódcze. Służą one rozwojowi każdego aktywnego członka DB, a awans na coraz wyższy stopień pokazuje zaangażowanie w działalność Drużyny.

Służą one rozwojowi członka tak, by był w stanie zarządzać efektywnie grupą osób. Zdobycie stopnia oznacza, że osoba ta jest przygotowana do dowodzenia w warunkach polowych.

Podstawowy stopień dowódcy polowego uprawniający do dowodzenia podczas szkoleń polowych oraz rozgrywek ASG na poziomie drużyny (oddział do 10 osób). O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „OPERATOR”.

Wymagania do uzyskania stopnia:

– udział w wyznaczonym szkoleniu ( „Otwarte Scenariusze Bojowe” organizowane przez FIA lub inne zatwierdzone przez Sztab)

– udział w szkoleniu dla dowódców przygotowanym przez Drużynę Braci

– dowodzenie na Combat Alert lub innej rozgrywce ASG (min 24h) przynajmniej jako d-ca lub z-ca dowódcy drużyny

– organizacja oraz pomoc w organizacji (min. 2 spotkania)

Czas na realizację wymagań: min 12 miesięcy.

Kolejny stopień dowódczy uprawniający do dowodzenia podczas szkoleń polowych oraz rozgrywek ASG na poziomie plutonu (w rozumieniu DB trzema drużynami-30 osób). O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „DOWÓDCA DRUŻYNY”.

Wymagania do uzyskania stopnia:

– udział w wyznaczonym szkoleniu ( „Otwarte Scenariusze Bojowe” organizowane przez FIA lub inne zatwierdzone przez Sztab)

– udział w szkoleniu dla dowódców przygotowanym przez Drużynę Braci

– dowodzenie na Combat Alert lub innej rozgrywce ASG (min 24h) przynajmniej jako d-ca lub z-ca dowódcy plutonu

– organizacja oraz pomoc w organizacji (min. 2 spotkania)

Czas na realizację wymagań: min 12 miesięcy.

Stopień dowódczy uprawniający do dowodzenia podczas szkoleń polowych oraz rozgrywek ASG na poziomie kompanii (w rozumieniu DB dwoma plutonami – 60 osób). O uzyskanie stopnia mogą się ubiegać członkowie DB posiadający stopień „DOWÓDCA PLUTONU”.

Wymagania do uzyskania stopnia:

– udział w wyznaczonym szkoleniu ( „Otwarte Scenariusze Bojowe” organizowane przez FIA lub inne zatwierdzone przez Sztab)

– udział w szkoleniu dla dowódców przygotowanym przez Drużynę Braci

– dowodzenie na Combat Alert lub innej rozgrywce ASG (min 24h) przynajmniej jako d-ca lub z-ca dowódcy kompanii

– organizacja oraz pomoc w organizacji (min. 2 spotkania)

Czas na realizację wymagań: min 12 miesięcy.