REGULAMIN CZŁONKA DRUŻYNY BRACI

pobierz

REGULAMIN CZŁONKA DRUŻYNY BRACI

1. Członek Drużyny Braci to osoba, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji i dostarczyła dowódcy komplet podpisanych dokumentów wymienionych na stronie www.druzynabraci.pl w zakładce „rekrutacja”.

2. Każdy członek Drużyny Braci ma prawo do:

a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach, wyjazdach, akcjach i szkoleniach organizowanych przez Drużynę Braci,

b) korzystania z logo Drużyny Braci,

c) wsparcia w kwestiach logistycznych i merytorycznych udzielanego dobrowolnie przez innych członków Drużyny Braci,

d) szacunku ze strony innych członków dla własnych przekonań religijnych, kulturowych i społecznych,

e) informacji o sposobie wydatkowania składek członkowskich.

3. Do obowiązków każdego członka Drużyny Braci należy:

a) dbanie o dobre imię Drużyny Braci i godne jej reprezentowanie przed innymi graczami ASG oraz „cywilami”,

b) w trakcie wszelkich spotkań Drużyny Braci oraz bezpośrednio przed nimi – nie używanie alkoholu i innych środków odurzających, – nie palenie papierosów – kulturalne zachowanie względem innych uczestników spotkania i osób postronnych,

c) uczestnictwo w co najmniej jednym na pół roku spotkaniu Drużyny Braci lub przedstawienie Dowódcy logicznego usprawiedliwienia nieobecności,

d) wpłacenie składki w wysokości  90zł/rok na rzecz Drużyny Braci. ( płatność jednorazowa)

e) stosowania się do innych postanowień zawartych w odrębnych regulaminach.

4. W przypadku rażącego bądź notorycznego naruszania regulaminu członek Drużyny Braci może zostać zawieszony lub wykluczony:

a) na wniosek grupy członków Drużyny Braci skierowany do Sztabu Głównego,

b) na wniosek co najmniej dwóch członków Sztabu Głównego zgłoszony na posiedzeniu sztabu. Osoba zawieszona lub wykluczona traci wszelkie prawa udzielane członkom Drużyny Braci, w tym także prawo do korzystania i posługiwania się wszelkimi emblematami z logo Drużyny Braci.