REGULAMIN SPOTKAŃ ASG DRUŻYNY BRACI

pobierz

REGULAMIN SPOTKAŃ ASG DRUŻYNY BRACI

USTALENIA OGÓLNE

1. Spotkania ASG polegają na oddawaniu przez ich uczestników strzałów do siebie z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 lub 8 mm i masie do 0,4 g (symulacja walki);

2. Używane przez uczestników spotkań ASG repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek na odległość do 100 m, w tym także seriami;

3. Podczas spotkań ASG mogą być przez ich uczestników używane cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy, wytwarzające huk, błysk oraz dym;

4. Spotkania ASG odbywają się w miejscach takich jak poligony, stare budynki, lasy i tym podobnych, które to miejsca w przypadku nieostrożnego zachowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,

5. Uczestnictwo w spotkaniach ASG jest obarczone dla ich uczestników ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją mogą być: wszelkiego rodzaju potłuczenia, otarcia, złamania, zwichnięcia i inne; w skrajnych przypadkach również ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: utraty oka, utraty wzroku, naruszenia czynności słuchu lub mowy lub rozstrój zdrowia;

6. Uczestnictwo w spotkaniach ASG, podobnie jak uprawianie innych dyscyplin sportowych, odbywa się w ramach dozwolonego ryzyka sportowego, które wyłącza bezprawność czynu powodującego u poszkodowanego uczestnika spotkań ASG skutki, o których mowa w pkt 5.

7. Uczestnik akceptując regulamin ma pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść uczestnictwo w spotkaniach ASG i że konsekwencje te mogą zaistnieć na skutek nieszczęśliwych wypadków na miejscu spotkania ASG.

8. W razie zaistnienia w/w skutków uczestnik nie będzie występować z roszczeniami odszkodowawczymi oraz nie będzie żądać zastosowania jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy, innego uczestnika oraz organizatora spotkań ASG.

9. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dostarczenia OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW – DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, jako warunku uczestnictwa w spotkaniu.

ROZGRYWKA

1. Górny limit mocy repliki to – 500 fps mierzone na kulkach 0.2 grama (dopuszczalne wyjątki po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).

2. Gracz powinien dostosować swoją taktykę do mocy używanej repliki.

3. Im mocniejsza replika tym większy powinien być minimalny dystans pomiędzy strzelającym a ostrzeliwanym i tym bardziej selektor ognia powinien być w pozycji semi, a nie auto.

4. Jeśli stać cię na tuning, stać cię także na ” broń boczną „. ” Broń boczna” jest to replika spełniająca specjalne i/lub zdroworozsądkowe limity fps do cqb/strzelania z bliskiego dystansu (350 fps).

5. Górny limit mocy repliki dopuszczonych do rozgrywek CQB-w budynkach to 450 fps. Repliki do 350 fps strzelają ogniem ciągłym ( auto), a powyżej ogniem pojedynczym (semi). Gracze z powyżej 450 fps obowiązkowo są wyposażeni w broń boczną i zobowiązani do używania jej na dystansach, gdzie na użycie głównej repliki nie pozwala zdrowy rozsądek.

6. Zabronione jest wystawianie samej repliki za róg i prowadzenie w ten sposób ostrzału. naciśnięcie spustu możliwe jest jedynie w przypadku gdy strzelający widzi cel. Celem może być inny gracz, drzewo lub kępka traw. Może także strzelać w niebo albo sobie w nogę. Istotny jest fakt, że widzi się w co się strzela.

7. Zabronione jest umyślne celowanie w głowę. W przypadku gdy na cel można obrać tylko głowę, dozwolone jest prowadzenie ostrzału.

8. Podczas rozgrywek CQB w budynkach oraz podczas rozgrywek nocnych osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania masek ochronnych na twarz .

9. Spotkania organizowane przez DRUŻYNĘ BRACI dzielą się na spotkania „zamknięte” – dla członków DRUŻYNY oraz ”otwarte”   także dla sympatyków i gości.

10. Wszelkie akcje promocyjne lub wolontariackie organizowane przez DRUŻYNĘ zarezerwowane są jedynie dla jej członków  (prezentacje, WOŚP, spotkania integracyjne oraz organizacyjne).

11. Drużyna Braci ubezpiecza swoje spotkania ubezpieczeniem NNW. Osoby, które nie są członkami są zobowiązane do partycypacji w kosztach w wysokości 5zł. Członkowie DB ubezpieczenie mają wykupione w ramach składki członkowskiej.

12. Wyjątkiem jest spotkanie kończące i podsumowujące rok działania, uczestnictwo nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, jak i jest otwarte dla sympatyków.

13. Członkowie DB zobowiązują się do bezwzględnego zakazu palenia papierosów podczas wszelkich imprez i spotkań organizowanych przez DB. Zaproszeni goście oraz sympatycy zobowiązują się do niepalenia papierosów podczas rozgrywek poza wyznaczonymi miejscami (w szczególności dotyczy palenia w budynkach)

14. Podczas rozgrywek obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU i uczestniczenia w rozgrywkach pod jego wpływem.

15. Wszyscy uczestnicy: spotkań, imprez, i rozrywek organizowanych przez DB zobowiązują się do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu DRUŻYNY BRACI oraz potwierdzenia tego w formie pisemnej.

16. Uczestnik spotkania oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie spotkania ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, Internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Drużynę Braci, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania.

DEKLARACJA STRZAŁU:

1. W sytuacji bliskiego kontaktu gracz może, lecz nie musi zadeklarować swojemu przeciwnikowi trafienie.

2. Gracz który deklaruje przeciwnikowi trafienie:

a) musi być złożony do strzału i celować w stronę przeciwnika

b) musi mieć „czysty strzał”. Przeciwnik nie może znajdować się za przeszkodą: murkiem, drzewem, etc

c) zadeklarowany musi znajdować się w odległości poniżej 10metrów

d) osoba która jest deklarowana, nie może spełniać warunków a) i b)

3. Deklaracja strzału może mieć postać wypowiedzianego hasła, zdania, lub jakąkolwiek inną zrozumiałą dla deklarowanego.

4. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień na tle pkt.3 winę za nieporozumienie ponosi deklarujący, a nie zadeklarowany.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt4. deklarujący zachowuje się tak jakby to on otrzymał trafienie i tak też postępuje (np. krzyczy dostałem i wyciąga czerwoną szmatę, jeżeli tak zostało to uzgodnione w danej rozgrywce.)

6. Deklarujący może każdorazowo zadeklarować jedna osobę.

7. Niemożliwe jest deklarowanie grup osób.

8. Niewskazane jest deklarowanie kolejnych trafień za pomocą repliki, której szybkostrzelność nie pozwala na eliminacje wielu celów w krótkim czasie np. za pomocą repliki sprężynowej. Patrz pkt4.

9. Jeżeli deklarujący deklaruje w krótkich odstępach czasu kolejne osoby, musi liczyć się z tym, że przeciwnik, którego jeszcze nie zdążył zadeklarować uprzedzi jego zamiar trafiając go kulką BB.

10.Zadeklarowana osoba postępuję tak jakby otrzymała trafienie kulką BB.

SILENT KILL:

1. Gracz może zadeklarować „silent killa”. Wymagane jest posiadanie sprawnej repliki.

2. Deklaracja odbywa się poprzez położenie na innej osobie dwóch rąk oraz wypowiedzenie „nie żyjesz” czy „jesteś martwy”. Słowa nie są formułką, bez której silent kill nie jest ważny, chodzi o potwierdzenie dla przeciwnika, iż  akt poklepywania oznaczał silent killa

3. Nie jest możliwa sytuacja w której jeden gracz deklaruje silent killa całej  drużynie/ grupie.

4. Osoby zabite w ten sposób sygnalizują swoją śmierć po cichu.

5. W szczególności zabronione jest wydzieranie się: „Dostaaaaaaałem!”

6. Zabronione jest pozorowanie silent killa za pomocą broni białej i innych

niebezpiecznych narzędzi.