OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW – DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

logo db black

pobierz

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW – DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Ja, niżej podpisany/a ______________________________________, leg. się dowodem osobistym seria/numer_______________________ będąc rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego ___________________________________________ ur. _____________ r., wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w spotkaniach airsoftowych (zwane dalej spotkaniami ASG) organizowanych przez Drużynę Braci oraz jego transport na miejsce spotkania i z powrotem pojazdami kierowanymi przez osoby uczestniczące w spotkaniu ASG.

Wyrażając zgodę, jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a tego, że:

1. Spotkania ASG polegają na oddawaniu przez ich uczestników strzałów do siebie z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i masie do 0,4 g (symulacja walki);

2. Używane przez uczestników spotkań ASG repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek na odległość do 100 m, w tym także seriami;

3. Podczas spotkań ASG mogą być przez ich uczestników używane cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy wytwarzające głośny huk, błys oraz dym;

4. W spotkaniach ASG mogą brać również udział osoby pełnoletnie;

5. Uczestnictwo w spotkaniach ASG jest obarczone dla ich uczestników ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją mogą być: wszelkiego rodzaju potłuczenia, otarcia, złamania, zwichnięcia i inne; w skrajnych przypadkach również ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: utraty oka, utraty wzroku, naruszenia czynności słuchu lub mowy lub rozstrój i zdrowia;

6. Uczestnictwo w spotkaniach ASG, podobnie jak uprawianie innych dyscyplin sportowych, odbywa się w ramach dozwolonego ryzyka sportowego, które wyłącza bezprawność czynu powodującego u poszkodowanego uczestnika spotkań ASG, skutki, o których mowa w pkt 5.

Mając powyższe na uwadze, oświadczam iż:

• mam pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść dla mojego dziecka/podopiecznego uczestnictwo w spotkaniach ASG i że konsekwencje te mogą zaistnieć na skutek nieszczęśliwych wypadków na spotkaniu ASG,

• w razie zaistnienia u mojego dziecka w/w skutków nie będę występować z roszczeniami odszkodowawczymi oraz nie będę żądać zastosowania jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy, innego uczestnika oraz organizatora spotkań ASG.

Dla potrzeb kontaktów organizatora ASG ze mną, wskazuję mój nr telefonu _____________________________.

______________________
czytelny podpis
______________________

miejscowość i data