ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DO DRUŻYNY BRACI SENIOR

logo db black

pobierz

ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE DO DRUŻYNY BRACI

SENIOR

Imię i nazwisko:                                  _____________________________________

Adres do korespondencji:                 _____________________________________

Kod pocztowy:                              _____________________________________

Telefon:                                                _____________________________________

e-mail:                                                  _____________________________________

Własny mundur:        TAK / NIE        Maskowanie: __________________________

Własna broń: (tak/nie)        jaka:       _____________________________________

Doświadczenie w airsofcie:             MAŁE / ŚREDNIE / DUŻE

Znajomość pierwszej pomocy:        TAK / NIE

Zainteresowania w zakresie specjalności:

__________________________________________________________________________

Ja, niżej podpisany/a __________________________________________, leg. się dowodem osobistym seria/numer ____________________ ur. _______________ r., zamierzam dobrowolnie brać udział w spotkaniach airsoftowych organizowanych przez Drużynę Braci. Oświadczam, że zapoznałem/am się z następującymi regulaminami umieszczonymi na stronie www.druzynabraci.pl: Regulaminem Członka Drużyny Braci oraz z Regulaminem Spotkania Strzeleckiego. Akceptuję zasady i wartości Drużyny Braci, wchodząc w skład Drużyny Braci będę się starać ich przestrzegać, będę aktywnie uczestniczyć w działaniach w ramach misji Drużyny Braci oraz będę dokładać starań, aby Drużyna Braci rozwijała się i poprawiała jakość swych działań.

 

______________________
imię nazwisko

______________________

miejscowość i data

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, przez Drużynę Braci na potrzeby działań grupy oraz organizowanych przez nią projektów.

 

______________________
imię nazwisko

______________________

miejscowość i data

Wypełnia sztab DB

Data przyjęcia w poczet Drużyny Braci:        _____________________________________________

Decyzja:                                                               _____________________________________________